دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : دکتر عادل   حقیقی خیابانیان اصل

پست الکترونیکی : haghighi@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : دامپزشکی عمومی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : پاتولوژی - دکترای تخصصی (Ph.D)
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه علوم تحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : طب سنتی و گیاهان دارویی
دانشگاه اخذ مدرک فوق دکتری : دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق اجرایی

- رییس مرکز ملی تشخیص،آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی - از 1393

- فوکال پوینت OIE در آزمایشگاههای سازمان دامپزشکی و مرجع کشور - از 2015

-رییس گروه بهداشت و مدیریت بیماریهای ماهیان سردآبی کشور - از 1392

-رییس گروه بهداشت و مدیریت بیماریهای ماهیان گرمابی کشور  - از 1386

- عضو گروه پاتولوژی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی علوم تحقیقات تهران - از 1384

-کارشناس ارشد سازمان دامپزشکی کشور بازرس ویژه کنترل بهداشتی فرآورده های خام دامی - از 1380عضویت در جوامع علمی

- عضو انجمن علمی آسیب شناسی ایران ،مرکز تحقیقات پاتولوژی پزشکی کشور- 1389
- عضو انجمن پاتولوژیست های آبزیان اروپا (EAFP ) – (2007)، EUROPEAN ASSOCIATION
OF FISH PATHOLOGISTS (EAFP )
-عضو انجمن علمی پزوهشگران و محققان شبکه Live DNA  - با شماره عضویت 98.726  وب سایت    www.livedna.net 2010
- عضو انجمن طب سنتی ایران ،مجتمع آموزشی گیاهان داروئی ایران،زیر نظر دانشکده طب سنتی دانشگاه شهید بهشتی و سازمان فنی حرفه ای کشور 1391

- عضو کمیته تخصصی برنامه راهبردی ماهیان گرمابی کشور- موسسه تحقیقات شیلات ایران-1386
- عضو کمیته تخصصی بهداشت ودرمان آبزیان سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران-1386 (IRVC )
- عضو کمیسیون آبزی پروری سازمان شیلات ایران ، معاونت آبزی پروری -1388

 نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : گروه تخصصی پاتولوژی

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 6

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی پاتولوژی دامپزشکی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1385/11/25

دکتر عادل حقیقی  خیابانیان اصل

عادل حقیقی خیابانیان

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^