دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
دروس

نیمسال اول 95-94

» پاتولوژی عمومی پیشرفته - تهیه مقاطع آسیب شناسی و هیستوتکنیک - کالبد گشایی تشخیصی - آسیب شناسی اختصاصی پیشرفته آبزیان و تومورها ادامه...

عادل حقیقی خیابانیان

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^